Nyhedsbrev

 For English version – see below

Nye samarbejder på tværs af fagfelter

I stadigt flere nye sammenhænge tager SCENATET musikken med ud i verden og spiller sammen med fagfelter, der ligger langt fra de mørklagte koncertsale.

Med musikken som talerør indgår vi i dialoger, der hvor publikum, viden og idéer udveksles på tværs af kunst, debat og forskning. Det er et krydsfelt i spændende udvikling netop nu, og SCENATET står foran flere store, internationale samarbejder i det tværfaglige regi.

---

Music as Talk of the Town

Samtidsmusikken beskæftiger sig naturligvis med det samfund, vi lever i, og derfor er det relevant for os også at lade musikken indgå i sammenhænge, hvor dagsordenen ikke nødvendigvis er defineret af æstetiske værdier.

I anledningen af den internationale konference Women Deliver var en ekstraordinær koncert med SCENATET programsat side om side med oplæg om afrikansk feminisme, kønsforskning og socialpolitik. SCENATET viste her, at musikken kan bidrage med et både sanseligt og overraskende perspektiv på emner, der optager og påvirker os alle.

---

Hvordan sanser vi tid i musik?

D. 17. august vil SCENATET åbne op for musikalsk refleksion over konceptet TID som en del af 3rd International Conference on Time Perspective. 

SCENATET bidrager med en Concert Walk, en koncertform skabt af Anna Berit Asp Christensen, der kombinerer musik, usædvanlige locations og stedspecifikke indtryk. Konceptet er udviklet som en iscenesat vandring, hvor små, musikalske overraskelser dukker op undervejs, nøje tilpasset omgivelserne.

Hvordan visualiserer vi tid? Hvordan lyder tid? Hvordan konstitueres en fælles fortid eller fremtid? Sådan lyder nogle af spørgsmålene, som det internationale netværk af psykologer lægger op til i konferencens vidt forgrenede udforskning af tid. I den kontekst ser vi frem til for en stund at forrykke grænserne mellem æstetik og forskning.

---

Samarbejde, forskning og læring

Til efteråret genoptager og videreudvikler vi et omfattende samarbejde med en af vores interessefæller, der akkurat som SCENATET har udviklet sit eget særegne udtryk på grænsen mellem performance, installationskunst og musikdramatik: Den græsk-tyske komponist, kunstner og forfatter Manos Tsangaris.

SCENATET opfører Living Spaces, udviklet af Tsangaris. Værket gentænker forholdet mellem hverdagsliv og iscenesættelse i form af stedspecifikke performances i byrummet, og sætter det sanselige i centrum for al handling og interaktion.

Med Living Spaces vender SCENATET tilbage til Kina, som ensemblet besøgte i 2014, og første del af værket uropføres i Hong Kong som en del af Connecting Spaces’s - udstillingsprogram. Connecting Spaces er et Hong Kong/Zürich baseret kunstnerisk laboratorium initieret af Zurich University of the Arts, som en helt unik platform, der lægger vægt på vekselvirkningen mellem samarbejde, forskning og uddannelse. 

Living Spaces indvarsler et længerevarende samarbejde med Manos Tsangaris og Connecting Spaces samt det tyske galleri Singhur, og SCENATET ser frem til, at være i  tværfaglig dialog og udveksling med to så vægtige udstillingspartnere.

---

SCENATET glæder sig til at se dig!

Følg SCENATET på Facebook  Google  Linkedin 

---
---

Newsletter

New Collaborations in New Contexts

SCENATET continuously brings the music out in the world, playing with professional areas far from the dark concert halls. 

With music as our voice we enter dialogues in the places where audience, knowledge and ideas are shared across the fields of art, debate and science. This is a cross field currently in an interesting process of development, and right now, SCENATET is initiating a number of large international cross field collaborations. 

---

Music as Talk of the Town

Contemporary music naturally deals with the society in which we live, and therefore we find it relevant to let music enter contexts where the agenda is not necessarily defined by aesthetic values.

In the occasion of the international conference Women Deliver, an extraordinary concert with SCENATET was on the programme alongside debates on African feminism, gender studies and social politics. SCENATET demonstrated that the music can contribute with a both sensuous and surprising perspective on subjects that concern us all. 

---

How Do We Sense Time In Music?

August 17th SCENATET will open up to musical reflections on the concept of TIME, as a part of the 3rd International Conference on Time Perspective. 

SCENATET contributes with a Concert Walk, a concert format developed by Ana Berit Asp Christensen, combining music, unusual locations and site specific impressions. The concept is developed as a staged walk, where small, musical surprises pop up along the way, carefully adapted to the surroundings.

How do we visualize time? How does time sound? How do we constitute a collective past or future? These are some of the questions posed by the international network of psychologists for the multifaceted exploration of time at the conference. In this context we are looking forward to blurring the lines between aesthetics and science for a while. 

---

Collaboration, Research and Learning

In the fall we will resume and further develop a comprehensive collaboration with an artist with whom we share the interest of developing a personal expression in the cross field of performance, installation art and music theatre: The Greek/German composer, artist and writer Manos Tsangaris.

SCENATET will perform Living Spaces, developed by Tsangaris. The piece rethinks the relations between everyday life and staging through site specific performances in the city, and puts the sensuous in the centre of all action and interaction.

With Living Spaces SCENATET returns to China, where the ensemble performed for the first time in 2014, and the first part of the piece will be premiered in Hong Kong as a part of the exhibition programme of Connecting Spaces. Connecting Spaces is a Hong Kong/Zurich based artistic lab initiated by Zurich University of the Arts, as a unique platform emphasizing the interaction between collaboration, research and education. 

Living Spaces marks the start of a long running collaboration with Manos Tsangaris, Connecting Spaces and the German gallery Singhur, and SCENATET is looking forward to taking part in a cross field dialogue and exchange with such significant partners.

---

SCENATET is looking forward to seeing you....

Follow SCENATET on Facebook  Google  Linkedin

SCENATET is supported by the Danish Arts Foundation, The Danish Conductors Association and Kvadrat.