SCENATET NEWSLETTER

- April 2017 -

For English version see below

---

IMPONERENDE INTERNATIONALT SOMMERPROGRAM

Efter stor succes med det anmelderroste operaeksperiment Blik for Blik hjemme i København drager SCENATET på turne for at spille på nogle af verdens mest prestigefyldte festivaler og koncertrækker. MATA i New York, Kammer Klang i London og Verona Risuouna er på ensemblets internationale program.

Koncertprogrammerne indeholder flere opsigtsvækkende verdenspremierer og interessante samarbejder, og viser desuden nogle af SCENATETs forcer; den stolte promovering af  danske komponisttalenter ude i verden, og omvendt evnen til at bringe internationale autoriteter indenfor ny kompositionsmusik til Danmark.

MATA Festival 2017, New York

 
Den 24. og 25. april spiller SCENATET på MATA i New York, hvor ensemblet har fået den store ære at åbne denne førende festival for ny musik i USA. MATA er anerkendt som den mest interessante platform for nye samtidskomponister og SCENATET er det første danske ensemble på festivalen nogensinde.
 

I New York er der hele otte værker på SCENATETs program, som deler sig over en pre-åbning samt en storslået åbningskoncert med syv værker den følgende aften. Programmerne tæller et stærkt felt af både danske og udenlandske komponister, og i denne sammenhæng er det en særlig stor glæde at kunne præsentere så mange danske komponister i udlandet. SCENATET opfører en helt ny trioversion af Jexper Holmens værk XP, Kaj Duncan Davids Computer Music, som ensemblet sidst opførte i en revideret udgave på SPOR festival 2016, og den 25. april kan man endvidere opleve verdenspremieren på Chorale - et værk af Christian Winther Christensen skrevet på bestilling af SCENATET.

Med denne verdenspremiere videreføres et solidt og frugtbart samarbejde mellem en af Danmarks førende komponister og SCENATET – et samarbejde, som fortsat er blomstret efter den unikke og roste Christian Winther Christensen-portrætkoncert ensemblet opførte på Borealis i 2015. Værket Chorale får Europæisk premiere, når SCENATET opfører det på SPOR festival d. 12. maj. Læs mere om værket her.

SCENATET præsenterer yderligere to verdenspremierer i New York, hvoraf det ene Life-Still af den amerikanske komponist og pianist Eric Wubbels er kommissioneret af MATA, efterfulgt af verdenspremieren på den tyrkiske komponist Murat Colaks værk Orcid. Rækken af verdenspremierer og danske komponister flankeres yderligere af værker af japanske Yu Oda, amerikanske Daniel Tacke og tyske Martin Grütter.

Se programmerne i SCENATETS kalender.  

---

Kammer Klang 2017, London

D. 2. maj sættes kursen mod London, hvor SCENATET optræder på den inspirerende og nytænkende koncertrække Kammer Klang på Cafe Oto. Her præsenteres verdenspremieren på et stort værk af den anerkendte komponist Matthew Rogers bestilt specielt til SCENATET af Kammer Klang.

Kammer Klang har siden 2008 fået stor opmærksomhed for deres skarpt kuraterede programmer med ny musik, eksperimenterende, impro og elektronisk musik. En af koncertrækkens store kvaliteter er evnen til at sammensætte musikere, performere og komponister på tværs af genrer og formater, og igennem anderledes samarbejder og parringer at få frembragt nye måder at komponere og præsentere samtidsmusik på. 

På dette års Kammer Klang er SCENATET inviteret til at præsentere et spritnyt værk af den britiske komponist Matthew Rogers – et 40 minutter langt værk skrevet for violin, cello og klarinet. Weep at the Elastic as it Stretches: An adaptation of N.F. Simpson's Prayerer er, som undertitlen antyder, inspireret af den engelske dramatiker og absurdist Norman Frederick Simpson og mere specifikt et afsnit i hans første teaterstykke A Resounding Tinkle. Som følge af denne inspirationskilde er Weep at the Elastic as it Stretches et legende stykke musik, hvor musikerne bl.a. udfordres på den fysiske udførelse af musikken og på deres evne til at slippe kontrollen, da der i disse udfordringer vil opstå særlige og komplekse detaljer, der ikke nødvendigvis matcher partituret foran dem. Læs mere om værket her. 

For SCENATET er samarbejdet med en velaffirmeret komponist som Matthew Rogers en stor cadeau, såvel som det at være formidlere af denne verdenspremiere på den inspirerende koncertrække Kammer Klang. 

Se programmet i SCENATETs kalender. 

---

Matthew Rogers, Europa

I maj og juni tager SCENATET Matthew Rogers værk med videre ud i Europa, når det opføres på Verona Risuona i Italien og SPOR festival i Aarhus.

Weep at the Elastic as it Stretches: An adaptation of N.F. Simpson's Prayer, er et formalistisk svar på en række udgangspunkter: middelalderlige kodekser, modal realisme, retoriske strukturer og quasi-absurde teaterstykker af N.F. Simpson, og det er ikke kun det engelske publikum, der får muligheden for at opleve SCENATET opføre dette legende værk. Ensemblet tager det nemlig med hjem til Danmark, hvor SPOR festival i Aarhus sætter scenen for Danmarkspremieren, og fortsætter derefter videre til Italien, hvor værket præsenteres på Verona Risuona d. 1. juni.

Den britiske komponist har skrevet for og med en række ledende instrumentalister og ensembler som f.eks. London Sinfonietta, og han har sat store produktioner op på bl.a. The Royal Opera i London og skabt en operainstallation til New York Metropolitan Museum of Art og meget meget mere. SCENATET har med andre ord indgået et samarbejde med en autoritet indenfor ny kompositionsmusik, og det er med stolthed, at ensemblet kan præsentere publikum i England, Italien og Danmark for Matthew Rogers nyeste værk.

Foråret og sommeren byder også på opsigtsvækkende koncerter i Danmark. Det kan du læse mere om i næste måneds nyhedsbrev. 

Vi glæder os til at se dig! 

---

English Version

IMPRESSIVE INTERNATIONAL

SUMMER PROGRAMME

After great success with the well acclaimed opera experiment Blik for Blik (Gaze for Gaze) performed in Copenhagen, SCENATET sets out for at tour, where the ensemble will play at some the world’s most prestigious festivals and concerts series. MATA in New York, Kammer Klang in London and Verona Risuouna are on the international program.

The concert programs contains several remarkable World Premieres, interesting collaborations and they showcase some of SCENATET’s distinctive strengths: the proud promotion of the Danish composer talents outside of Denmark and vice versa the ability to bring international authorities in contemporary music to Denmark. 

---

MATA festival 2017, New York

April 24th and 25th SCENATET will play at MATA in New York, where the ensemble has the great honor of opening this leading festival in contemporary music in America. MATA is renowned for being the most interesting showcase for new contemporary composers and SCENATET is the first Danish ensemble playing at the festival.

In New York, there is a vast number of 8 pieces on SCENATET’s programme, that stretches across a pre-opening as well as an outstanding opening concert with seven works the following evening. The programs holds a strong list of both Danish and foreign composers, and in this context it is a particular great pleasure to be able to present so many Danish composers abroad. SCENATET will perform a brand new trio version of Jexper Holmen’s XP from 2003, Kaj Duncan David’s Computer Music, lastly performed by SCENATET in a revised version at SPOR festival 2016, and furthermore April 25th the audience will experience the World Premiere of Chorale – a piece by Christian Winther Christensen ordered by SCENATET.

With this World Premiere a solid and fruitful partnership between one of the leading composers of Denmark and SCENATET is maintained  - a collaboration that continues to flourish after the unique and well-acclaimed portrait concert of Christian Winther Christensen performed by SCENATET at Borealis in 2015. Chorale will have European Premiere, when SCENATET performs it May 12th at SPOR festival in Aarhus in May. Read more about the piece here.

Additionally SCENATET presents two World Premieres in New York, one is Life Still by the American Composer and Pianist Eric Wubbels, a piece commissioned by MATA festival, this is followed by the World Premiere of the Turkish composer Murat Colak’s piece Orcid. The list of WPs and Danish composers is further flanked by Japanese Yu Oda, American Daniel Tacke and German Martin Grütter.


Have a look at the programs in SCENATET’s calendar. 

---

Kammer Klang 2017, London

May 2nd the course is set for London where SCENATET will perform at the inspirational and innovative concert series Kammer Klang at Cafe Oto. Here the World Premiere of a grand piece by the acclaimed composer Matthew Rogers commissioned by Kammer Klang for SCENATET will be presented.

Since 2008 Kammer Klang has recieved considerable attention for their sharply curated programs with contemporary music, experimental, improvisation and electronic music. One of the great qualities of this series is the ability to conjoin musicians, performers and composers across genres and formats and through this, as well as different collaborations and pairings, to generate new ways of composing and presenting contemporary music.

At this year’s Kammer Klang SCENATET is invited to present a brand new piece by the British composer Matthew Rogers; a 40-minute piece written for viola, cello and clarinet. Weep at the Elastic as it stretches: An adaption of N.F. Simpson’s Prayer is, as the subtitle suggests, inspired by the English playwright and absurdist Norman Frederick Simpson and more specifically a part from his first play A Resoundng Tinkle. As a result of this inspiration Weep at the Elastic as it stretches is a playfull piece, where the musicians are challenged physically in the performing of the music and in their ability to relinquish control, since these challenges will reveal exceptional and complex details that do not necessarily match the score in front of them. Read more about the piece here.

For SCENATET the collaboration with a well affirmed composer like Matthew Rogers is a great acknowledgment as is being the performers of the World Premiere at the inspirational concert series Kammer Klang.

Have a look at the program in SCENATET’s calendar. 

---

Matthew Rogers, Europe

In May and June SCENATET will bring Matthew Roger’s piece further out in Europe, when the ensemble performs it at Verona Risuona in Italy and SPOR festival in Aarhus, Denmark.

 

Weep at the Elastic as it stretches: An adaptation of N. F. Simpson's Prayer, is a formal response to a number of starting points: medieval codes, modal realism, rhetorical structures and quasi-absurd plays of N. F. Simpson and luckily it is not only the British audience, who will have the opportunity to experience SCENATET perform this absurdist piece. The ensemble will bring it home to Denmark, where SPOR festival in Aarhus sets the stage for a Danish premiere, and afterwards SCENATET travels to Italy, where the piece will be presented at Verona Risuona June 1st.

The British composer has written for and with a number of leading instrumentalists and ensembles such as the London Sinfonietta, and he has had huge productions in legendary institutions like The Royal Opera in London and created an opera installation for New York Metropolitan Museum of Art. In other words SCEANTET partnered with an authority in contemporary music, and it is with pride that the ensemble can present the latest work by Matthew Rogers to the audience in England, Italy and Denmark.

Spring and summer also offers spectacular concerts in Denmark. You can read more about this in next month's newsletter.

---

SCENATET is now on Instagram! Follow us here

---

We look forward to seeing you!

SCENATET is supported by Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening & Knud Højgaards Fond.