SCENATET NEWSLETTER

- May 2017 -

For English version see below

---

DANSKE FESTIVALER OG MAGISK MUSIKDRAMATIK

I maj og juni besøger SCENATET de to største danske festivaler for ny kompositionsmusik; SPOR festival og Klang festival, og koncertprogrammerne bugner af både verdenspremierer, danske førsteopførelser og magisk musikdramatik.   

Over foråret og sommeren 2017 fortsætter SCENATET med at præsentere grænsesøgende og imponerende musikdramatiske værker. Sidst kunne du opleve den store opera Blik for Blik af danske Niels Rønsholdt i København, og nu kan du opleve den første store musikdramatiske produktion af Manos Tsangaris på dansk jord, når ensemblet bringer LIVING SPACES til Aarhus. 

 

SPOR festival 2017, Aarhus

SCENATET opfører hele 6 værker over fire dage på dette års SPOR festival. Ensemblets SPOR-program byder på danske premierer på store kompositionsværker og magiske musikdramatiske øjeblikke, der vil bryde hverdagens trommerum.

 

Maj er en begivenhedsrig måned for SCENATET. Her løber SPOR festival nemlig som altid af stablen, og igen i år har ensemblet fået fornøjelsen af at være en stor del af festivalens program. SPOR festivalens program er i år kurateret under temaet EPIPHANY, som udforsker hverdagens fortryllelser og lægger op til, at musikken og kunsten skal erobre de rum, hvori hverdagslivet udspiller sig. Dermed kastes der nyt lys over de mønstre og rutiner, som knytter sig til det daglige liv. Programmet er i år kurateret af festivaldirektørerne Anne Marqvardsen og Anna Berit Asp Christensen i anledning af deres 10-års jubilæum på SPOR festival.

I tæt samarbejde med SPOR festival bringer SCENATET den musikdramatiske værkcyklus LIVING SPACES af komponist, kunster og forfatter Manos Tsangaris til Danmark.  LIVING SPACES består af en række stedsspecifikke og stationære musikteater-værker, og SCENATET opfører tre af disse simultant flere gange over tre dage midt i den tilsyneladende almindelige hverdag på DOKK1 i Aarhus.

Efter en vellykket verdenspremiere på Christian Winther Christensens værk Chorale på den anerkendte MATA festival i New York lægger SPOR festival nu rammer for den danske førsteopførelse. Samtidig bliver SPOR festival også vært for verdenspremieren på det store værk Weep at the Elastic as it Stretches af Matthew Rogers, som ellers var programsat på Kammer Klang i London. Koncerten på Kammer Klang blev desværre afbrudt af politiet pga. banderelateret kriminalitet på gaden udenfor, og venue måtte derfor rømmes. 
Til samme SPOR-koncert kan du også opleve den modige og alt andet end almindelige polske komponist Jagoda Szmytkas værk Sky-me, type-me. Værket er inspireret af moderne, digitale kommunikationsformer, og det faktum at e-mail, sms-beskeder og Skype i højere og højere grad erstatter de nære og intime face-to-face relationer. Koncerten finder sted på Godsbanen Aabne Scene d. 12. maj (køb billetter her).

SCENATET sætter en stor ære i igen at få lov til at opføre værker af vægtige internationale og danske komponister på SPOR festival og ikke mindst at kunne præsentere endnu mere musikdramatik på højt internationalt niveau til det dedikerede danske publikum. 

---

LIVING SPACES

SCENATET fortsætter sit spændende samarbejde med Manos Tsangaris, når ensemblet opfører tre ud af fire værker i værkcyklussen LIVING SPACES. Hermed præsenteres den første store musikdramatiske produktion på dansk jord af den affirmerede græsk-tyske komponist.

På SPOR festival opfører SCENATET i denne sammenhæng tre værker; City Pieces (Window Piece), Home og Southern, som alle er en del af LIVING SPACES. Værkerne opføres simultant flere gange over tre dage på DOKK1, hvor du også kan opleve korværket WAIT! fra LIVING SPACES, der opføres af lokale korsangere.

LIVING SPACES er et stedsspecifikt og stationært musikteaterstykke, som gentænker forholdet mellem hverdagslivet og iscenesættelsen. Ensembleformationer, solo-performere og hverdagsscenarier installeres forskellige steder på Aarhus bibliotek, DOKK1, hvor de trænger ind i dagligdagssituationer og skaber små øjeblikke af magi og undren. LIVING SPACES komponerer rammen for selve stykket - det komponerer rum og situationer. Disse komponerede øjeblikke vil af og til stå klart frem fra omgivelserne, men kan også flyde så meget i, at man næsten ikke bemærker dem. Alt dette betyder, at publikum både fysisk og mentalt, bliver en del af den performative proces, og at I fuldender stykket. 

Home er en installatorisk komposition, der i store træk stiller skarpt på de problemer og genstridigheder, der eksisterer i alle familier. Værket havde verdenspremiere i Athen d. 30. marts, men bliver opført i en særlig udgave for SCENATET på SPOR festival. Southern tager publikum med på en rejse gennem mørke, lys og lyd, og i City Pieces (Window Piece) møder man musikere bag et vindue og bliver inviteret til at smuglytte til små øjeblikke, der udspiller sig på den anden sige af glasset. City Pieces (Window Piece) havde verdenspremiere, da SCENATET opførte det på Connecting Spaces i Hong Kong i oktober 2016.
Læs mere om Home, Southern og City Pieces (Window Piece).

”Forestil dig et hverdagsscenarie, hvor du intet nyt forventer, men pludselig sker der noget – en lille bevægelse eller afvigende udvikling, og pludselig ser alt anderledes ud”.
Manos Tsangaris om LIVING SPACES.

Se spilletider i SCENATETs kalender

 

---

Klang Festival 2017, København

D. 3. juni vender SCENATET tilbage til København og runder et travlt og begivenhedsrigt forår af med en koncert på Klang festival; Københavns største festival for samtidsmusik.

Klang festival har siden 2009 været en vigtig platform for ny musik i Danmark, hvor både unge danske komponister, musikere og performere har muligheden for at præsentere deres nyeste arbejde. SCENATET bringer også nyheder med til Klang festival, hvor der er to uropførelser af værker skrevet specifikt til ensemblet samt værker af yderligere to dedikerede samarbejdspartnere på programmet. Danske Simon Løffler og norske Kristin Bolstad er begge i færd med at finpudse de nye værker, som SCENATET har fornøjelsen af at premiere på Klang.  

Løfflers er et i rækken af værker med ”alfabetiske titler”, og med dette sætter Løffler igen spørgsmålstegn ved, hvad et instrument egentlig er. I e består instrumentet af en sammenkædning af 15 lysstofrør, bygget op som en stor trekant, og tre musikere, der i et komponeret kredsløb fylder salen med klik, brændende blink og summende toner.  Med det nye værk Talk, Talk Talk spørger Kristin Bolstad, hvad vi egentlig taler om – hvordan kommunikerer vi med hinanden? Hvad gør vi? Hvad ønsker vi, og gør vi egentlig det vi taler om, eller er det bare snak? 

På Klang kan du også opleve Kaj Duncan Davids nøje koreograferede No News Good News, der havde premiere på SPOR festival i 2014 og Niels Rønsholdts Shame, som kredser om uskyldigheden som tematik og sammenfletter barnets uskyld - og tab af samme - med kunstnerens hovmodighed - og tab af samme.

 

Vel mødt! 

Du kan se alle programmerne i SCENATETs kalender.

---

English Version

DANISH FESTIVALS AND MAGICAL MUSIC THEATRE

In May and June SCENATET will play at the two biggest Danish festivals for contemporary music; SPOR festival and Klang Festival, and the programs are packed with World and Danish Premieres as well as magical music theatre. 

During the spring and summer 2017 SCENATET continues to present impressive and cutting-edge music theatre pieces. Last you could experience the big opera experiment Blik for Blik by Danish Niels Rønsholdt in Copenhagen, and now SCENATET presents the first major music theatre by Manos Tsangaris on Danish soil, when they bring LIVING SPACES to Aarhus. 

---

SPOR festival 2017, Aarhus

SCENATET performs a total of 6 pieces over four days at this year’s SPOR festival. The ensemble’s SPOR-program offers Danish premieres on major composition pieces and music theatre that will create small moments of magic in your everyday. 

 

May is eventful for SCENATET. As always SPOR festival takes place in this month, and again SCENATET has the pleasure of being a big part of the festival program. This year the festival program is framed by the theme EPIPHANY, which explores the magic and mystery of the everyday. The music and art will conquer the spaces of the everyday to shed new light upon the habits and routines of the daily life. The program is curated by the Festival Directors of SPOR, Anne Marqvardsen and Anna Berit Asp Christensen in occasion of their 10th anniversary at SPOR festival.  

In close collaboration with SPOR festival, SCENATET brings the music theater LIVING SPACES by composer, artist and writer Manos Tsangaris to Denmark. LIVING SPACES is a cycle of site-specific and stationary music theatre pieces, and SCENATET will perform three of these pieces simultaneously several times over three days in the seemingly normal everyday at DOKK1 in Aarhus.

After a successful World Premiere of Christian Winther Christensens’s piece Chorale at the renowned MATA festival in New York, SPOR festival now sets the stage for the Danish Premiere. At the same time, SPOR will host the World Premiere of the vast piece Weep at the Elastic as it Stretches by Matthew Rogers, which was originally meant to be premiered at Kammer Klang in London. Meanwhile the concert at Kammer Klang was unfortuneatly stopped by the police because of gang violence on the street outside, which resulted in the venue being closed. 
 At the same SPOR-concert you can also experience the brave and everything other than normal Polish composer Jagoda Szmytka’s piece Sky-me, type-me. The piece is inspired by modern digital communication, and the fact that email, text messages and Skype more or less replace the close and intimate face-to-face relationships.
The concert takes place on Godsbanen Aabne Scene May 12th. (Buy tickets here).

SCENATET takes great pride in performing compositions by important international and Danish composers at SPOR festival and, not least, to be able to present even more cutting-edge music theatre at a high international level to the dedicated Danish audience.

 

---

LIVING SPACES

SCENATET continues the exciting collaboration with Manos Tsangaris when the ensemble performs three out of four pieces in the cycle LIVING SPACES. This will be the first major music theatre production by the Greek-German composer on Danish soil.

 

At SPOR festival, SCENATET performs three works by Tsangaris: City Pieces (Window piece), Home and Southern, all of which are part of LIVING SPACES. The pieces are performed multiple times over three days at DOKK1, where the fourth piece in LIVING SPACES – a choir piece called WAIT! performed by local singers will also rise out of the everyday.

LIVING SPACES is a site specific and stationary music theatre that rethinks the relationship between everyday life and staging. Ensemble formations, solo performers and everyday scenarios are set in place in several locations of the library at DOKK1, where they will penetrate the everyday and create small moments of magic. LIVING SPACES composes spaces and events that are imbedded in everyday situations. These composed moments will occasionally stand out clearly from the environment and sometimes only slightly differ from the surroundings. This means that the spectators, physically and mentally, become part of the performative process. They are the ones to complete the piece.

Home is an installatory composition that in the broadest sense is concerned with sickness that is found in every family. The piece was premiered in Athens 30th March 2017, but is being performed in a special version for SCENATET at SPOR festival. Southern takes the audience on a trip through darkness, sound and light and in City Pieces (Window Piece) you will meet the performers behind a window and be invited inside to eavesdrop on the small moments unfolding on the other side of the glass. City Pieces (Window Piece) was premiered by SCENATET at Connecting Spaces in Hong Kong in October 2016.
Read more about Home, Southern and City Pieces (Window Piece).

”One can imagine real life scenarios in which at first one wouldn’t suspect anything out of the ordinary but then there’s a slight movement or development after which everything suddenly looks different”. – Manos Tsangaris on LIVING SPACES.

Find performance hours in SCENATET’s calendar

---

Klang Festival 2017, Copenhagen 

June 3rd, SCENATET returns to Copenhagen and rounds up a busy and eventful spring with a concert at Klang Festival; the largest festival for contemporary music in Copenhagen. 

Since 2009 Klang Festival has been an important platform for new music, where young Danish composers, musicians and performers have the opportunity to present their latest work. SCENATET also brings news to Klang Festival, where there are two World Premieres of pieces written specifically for the ensemble as well as works by further two dedicated collaborators on the program. Danish Simon Løffler and Norwegian Kristin Bolstad are both in the process of refining their new pieces, which SCENATET has the pleasure of premiering at Klang. 

Løffler’s e is one in the series of pieces with “alphabetical titles”, and with this he once again challenges the notions of what an instrument is. In e, the instrument consists of a linkage between 15 fluorescent lamps, constructed as a big triangle, and three musicians – together they create a composed circuit of clicks, burning flashes of lights and buzzing sounds. With the new piece Talk, Talk, Talk, Kristin Bolstad asks what we’re really talking about – how do we communicate with each other? What do we do? What do we want, and do we really do the tings we are talking about, or is it just talk?

At Klang SCENATET also performs Kaj Duncan Davids carefully choreographed No News Good News, which premiered at SPOR festival in 2014 as well as Niels Rønsholdt’s piece Shame, a piece focusing on the innocence of the child - and the loss of it – in relation to the boldness of the artist – an the loss of it.

 

We look forward to seeing you!

See all programs in SCENATET’s calendar. 

---

SCENATET is on Instagram! Follow us here

---

SCENATET is supported by Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening & Knud Højgaards Fond.