24. oktober 2017 / See English version below

Efter et forår og en sommer med et tæt pakket program med en lang række live koncerter og projekter i både Europa og USA, bliver SCENATETS efterår i høj grad præget af fordybelse og tid til at udforske helt nye kunstneriske formater. I samarbejde med to af SCENATETs tætte samarbejdpartnere, skal efterårets musikalske arbejde blandt andet kaste en CD og en musik- og kunstfilm af sig. 

---

CD MED VÆRKER AF CHRISTIAN WINTHER CHRISTENSEN TAGER FORM

Et af de første projekter, SCENATET gik i gang med efter sommerferien var skabelsen af en CD sammen med komponist og samarbejdspartner Christian Winther Christensen. SCENATET har længe haft et stort ønske om at tage samarbejdet med Christian Winther Christensen til et nyt niveau - og dokumentere Christensens anmelderroste værker for ensemble i CD-format.

Derfor har SCENATET nu indledt er samarbejde med det anerkendte venetianske pladeselskab Col Legno om at producere og udgive en CD med værker fra den anmelderroste portræt-koncert på Borealis Festival i Norge i 2015. Efter en uges intense og veloverståede indspilningsdage ser SCENATET nu frem til at materialet bearbejdes og kan udgives i løbet af 2017/2018.

Du kan læse mere om CD’en her, og mere om Col Legno her.

---

JULIANA HODKINSON OG SCENATETS MINA FRED PÅ ISACS17 - RESONANT WORLDS

Den 28. - 30. september fandt 2017-udgaven af konferencen ISACS: International Sound Art Curating Series sted på ZKM i Karlsruhe. Den årligt tilbagevendende konference diskuterer kuratorens rolle inden for lyd-kunstens område, og i år drejer ISACS sig særligt om den kreative kuratering i krydsfeltet mellem lyd, kunst og videnskab.

Blandt en række komponister og kunstnere var SCENATETs tætte samarbejdspartner Juliana Hodkinson inviteret til at tale om og diskutere sin kunstneriske praksis med udgangspunkt i sit værk ‘Nothing Breaking the Losing’ - en performance installation med elektrisk viola, spoken word, objekter, tråde, audio playback og inddragelse af publikum - som netop svæver på grænsen mellem teknologi, kunst og lyd. SCENATET har tidligere samarbejdet med Juliana Hodkinson om dette værk, og var glade for igen at kunne opføre værket og udfordre rammerne for ny kompositionsmusik og lydkunst - denne gang på ISACS17. 

Du kan se billeder fra performancen her, og læse mere om ISACS17 her.

---

KUNSTNERISK FILMATISERIG AF ANGEL VIEW

Oktober måned er en helt speciel måned for SCENATET, for her går ensemblet i gang med en filmatisering af komponist Juliana Hodkinsons værk ‘Angel View’. Efter at have opført ‘Angel View’ tre gange, for første gang på festivalen MaerzMusik i Berlin i marts 2014, efterfølgende på SPOR festival i 2014 og i Warszawa i efteråret 2016, har SCENATET et meget nært forhold til dette værk. Derfor er det en stor glæde for SCENATET og kunstnerisk leder Anna Berit Asp Christensen nu i samarbejde med Juliana Hodkinson og filmmager Michael Madsen at kunne udvikle og forvandle ‘Angel View’ - det bagvedliggende partitur og live koncerten - til et filmisk værk.

Med dets virvar af urban lyd og musikalske stumper, fusionerer ‘Angel View’ ordløst radioteater, filmisk soundtrack og instrumental teater - og det er netop det teatralske og filmiske i værkets oprindelige form, som skal være kernen i filmatiseringen af værket. ‘Angel View Movie’ udgives efter planen i 2017 og vil kunne opleves på festivaler og som audio-visuel installation på gallerier og udstillingsprogrammer i løbet af 2018.

Du kan se SCENATETs opførelse af ‘Angel View’ på SPOR festival lige her.

---

SCENATET OG JESSIE MARINO UDFORSKER FAKE NEWS

SCENATETs program for 2018 åbnes med forberedelserne til et stort projekt i samarbejde med den amerikanske komponist og performer Jessie Marino. Sammen skal Marino og SCENATET skabe et stort, 50 minutter langt koncert-værk med 10 performere, live elektronisk lyd og video til den internationalt anerkendte musikbegivenhed, Internationale Ferienkurse für Neue Musik i juli 2018 i Darmstadt. SCENATET har tidligere arbejdet sammen med Jessie Marino - blandt andet i 2016, hvor SCENATET i en stort opsat koncert opførte Marinos performative værk ‘The Whale is a Capital Fish’ på SPOR festival i Aarhus.

De konceptuelle rammer for Marinos nye værk, ’Nice Guys Win Twice’, er allerede på plads, og derfor planlægger SCENATET og Jessie Marino i januar en række workshops, hvor de tilsammen blandt andet vil udvikle værkets unikke lydverden samt indstudere den sceniske koreografi og udtryk. ’Nice Guys Win Twice’ bygger på fænomenet ‘fake news’, og finder sit materiale i populærkulturen, musikhistorien og hverdagens begivenheder. Men ligesom ‘fake news’, belyser værket kun de emner og facts, som dækker over en allerede defineret politisk agenda. SCENATETs musikere vil optræde som nyhedsværter, journalister, reportere, og videnskabelige eksperter, der overvåger og tester gyldigheden i de såkaldte facts - igennem absurde hverdagsscener og ritualer. Jessie Marino arbejder både som komponist, mediekunstner og performer og er kendt for sin legende tilgang til iscenesættelsen af musik.

Du kan læse mere om Jessie Marino her, og mere om Internationale Ferienkurse für Neue Musik her.

---

English Version

---

24. October 2017

After a spring and a summer with a tightly packed programme with a wide range of live concerts and projects in both Europe and the United States, the autumn of SCENATET will be highly characterized by immersive projects and time to explore new artistic formats. In collaboration with two of SCENATET's close collaborators, the autumn's musical work will result in a CD and a music and art film.

---

CD WITH PIECES BY CHRISTIAN WINTHER CHRISTENSEN

After the summer holidays SCENATET started working on a CD together with composer and collaborator Christian Winther Christensen. For a long time, SCENATET has been wanting to take the collaboration with Christian Winther Christensen to a new level - and to document Christensen's praised works for ensemble in CD format.

Therefore, SCENATET has now initiated a collaboration with the renowned Venetian record label Col Legno to produce and publish a CD with works from Christensen's acclaimed portrait concert at the Borealis Festival in Norway in 2015. After a week of intense recordings, SCENATET are now looking forward to the material being processed and to publish the CD in 2017/2018.

You can read more about the CD here, and more about Col Legno here.

---

JULIANA HODKINSON AND SCENATET'S MINA FRED AT ISACS17: RESONANT WORLDS

Between the 28th - 30th September, the 2017 edition of the ISACS: International Sound Art Curating Series conference took place at ZKM in Karlsruhe. The annually recurring conference discusses the curator's role in the field of sound art, and this year ISACS focuses on creative curation in the intersection of sound, art and science.

Among a number of composers and artists, SCENATET's close collaborator Juliana Hodkinson was invited to talk about and discuss her artistic practice, taking point of departure in her work 'Nothing Breaking the Losing' - a performance installation with electric viola, spoken word, objects, threads, audio playback and the involvement of the audience - which, in line with the ISACS17 theme, floats on the boundary between technology, art and sound. SCENATET has previously collaborated with Juliana Hodkinson on this work, and was pleased to be able to attend the conference together with Juliana Hodkinson and to challenge the framework for new compositional music and sound art - this time at ISACS17.

You can see pictures from the performance here, and read more about ISACS17 here.

---

EXPLORING NEW FORMATS - ANGEL VIEW MOVIE

October is a special month for SCENATET, as the ensemble will begin their project of turning composer Juliana Hodkinson's work 'Angel View’ into a movie. After having performed 'Angel View' three times, for the first time at the MaerzMusik festival in Berlin in March 2014, then at SPOR festival in 2014 and lastly in Warsaw in the fall of 2016, SCENATET has a very close relationship to this piece. Therefore, it is a great pleasure for SCENATET and artistic director Anna Berit Asp Christensen, in collaboration with Juliana Hodkinson and film maker Michael Madsen, to develop and transform 'Angel View' - the underlying score and live concert - into a cinematic work.

With its plethora of urban sound and musical fragments, 'Angel View' fuses speechless radio, cinematic soundtrack and instrumental theater - and it is exactly the theatrical and cinematic aspects the original form, which will make up the core of the cinematic production. The 'Angel View Movie' is planned to be released in 2017 and will be on display at festivals and as an audio-visual installation at galleries and exhibition programmes during 2018.

Visit SCENATET's Youtube channel and watch SCENATET's performance of 'Angel View' at the SPOR festival right here.

---

SCENATET AND JESSIE MARINO BRING LIGHT TO THE PHENOMENON OF FAKE NEWS

SCENATET’s 2018 programme begins in January with a major project in collaboration with the American composer and performer Jessie Marino. Together, Marino and SCENATET will create a large 50-minute concert with 10 performers, live electronic audio and video for the internationally renowned music event Internationale Ferienkurse für Neue Musik in July 2018 in Darmstadt. SCENATET has previously worked with Jessie Marino - among others in 2016, where SCENATET performed Marino's performative work ‘The Whale is a Capital Fish’ in a large-scale concert at SPOR festival in Aarhus.

The conceptual framework for Marino's new work, 'Nice Guys Win Twice', is already in place, and in January, SCENATET and Jessie Marino are planning a series of workshops where they together will develop the unique sound world of the piece, and rehearse the stage choreography and expression. 'Nice Guys Win Twice' is based on the phenomenon of 'fake news', and finds its material in popular culture, music history and the everyday events of daily life. But like 'fake news', the work only illustrates the topics and facts that cover an already defined political agenda. SCENATET's musicians will act as newscasters, reporters, fact checkers, and pseudo scientists surveying and testing the validity of the so-called facts - through absurd everyday scenes and rituals. Jessie Marino works both as a composer, media artist and performer and is known for her playful approach to the staging of music.

You can read more about Jessie Marino here, and more about Internationale Ferienkurse für Neue Musik here.

---

SCENATET is on Instagram! Follow us here

---

 

SCENATET is supported by Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening & Knud Højgaards Fond.