10. januar 2018 / See English version below

 

GODT NYTÅR!

SCENATET er klar til at tage hul på et nyt og helt specielt år. 2018 er året hvor ensemblet har eksisteret i 10 år, og på denne relativt korte årrække har SCENATET formået at placere sig markant blandt eliten i det internationale samtidsmusikalske landskab. De har skabt en situation hvor ikke alene de største danske hovedværker, men også store internationale opførelser og premierer er en naturlig og fast del af ensemblets virke, og dermed har de gjort den mest banebrydende eksperimenterende musik bredt tilgængeligt for den danske offentlighed. Forude for SCENATET venter nu en exceptionel sæson, der blandt andet bringer SCENATET til to af Europas højst profilerede koncert-serier, samt en af samtidsmusikkens allerstørste begivenheder, Internationale Ferienkurse für Neue Musik i Darmstadt.

---

ET NYT ÅR ÅBNES MED BANEBRYDENDE KONCERT-SERIE

SCENATETs første koncert i det nye år finder sted den 13. januar, når ensemblet gæster den banebrydende koncert-serie, Kammer KlangCafe Oto i London. Kammer Klang, som har eksisteret siden 2008, er kendt for at præsentere nogle af de mest fremtrædende komponister og ensembler inden for den nye, eksperimenterende og elektroniske musik, og som det eneste danske ensemble på Kammer Klangs plakat, glæder SCENATET sig over at kunne vise, hvad der dels rører sig på den danske scene for samtidsmusik, og dels ensemblets internationale spændvidde. På Kammer Klang skal SCENATET opføre Matthew Rogers’ værk ‘Weep at the Elastic as it Stretches’, som havde verdenspremiere på SPOR festival i maj 2017 og som nu også får sin britiske debut. Helt ekstraordinært optages SCENATETs performance af BBC Radio, som i februar sender koncerten på programmet 'Hear And Now', der er BBCs primære kanal for den nye kompositionsmusik.

Se SCENATETs uropførelse af ‘Weep at the Elastic as it Stretches’ på SPOR festival her, og læs mere om koncerten på Kammer Klang via Facebook her.

---

SCENATET BRINGER MUSIKDRAMATISK NY-KLASSIKER TIL BERLIN

Kort tid efter drager SCENATET til Berlin, hvor Kammer Klangs nært beslægtede koncert-serie, Kontraklang, byder velkommen til en ny sæson. Hver måned åbner Kontraklang dørene til en aften med de nyeste tendenser, bevægelser og eksperimenter inden for kammermusik, lydkunst, musikteater og alt derimellem, og ligesom Kammer Klang er Kontraklang et af de nyere epicentre i Europa for den eksperimenterende samtidsmusik.

Med ‘Black Box Music’ af Simon Steen-Andersen, ‘sky-me, type-me’ af Jagoda Szmytka og en verdenspremiere på det helt nye værk ‘Freunde’ af Christian Winther Christensen åbner SCENATET en ny sæson af Kontraklang, hvor publikum kan forvente en storslået aften i et multimedie-mekka båret af masser af musikdramatiske virkemidler. ‘Black Box Music’, der aldrig før har været opført i Berlin, er et dramatisk og scenisk værk, der bygger på og dekonstruerer dirigentens rolle, mens ‘sky-me, type-me’s glitchede univers vil rokke ved vores forståelse af de moderne, digitale kommunikations-kanaler. Endeligt tager Christian Winther Christensen helt nye værk ‘Freunde’ os med ind i et subtilt univers, hvor musik opstår i interaktionen mellem fire musiker, én computer og nogle helt simple spilleregler. 

Se en trailer for 'Black Box Music' her, og læs mere om koncerten på Kontraklang her.

---

SCENATET OG JESSIE MARINO VARMER OP TIL INTERNATIONALE FERIENKURSE FÜR NEUE MUSIK

I 2016 påbegyndte SCENATET et kunstnerisk samarbejde med den amerikanske komponist og performer Jessie Marino, som blandt andet resulterede i SCENATETs opførelse af Marinos performative værk ‘The Whale is a Capital Fish’ på SPOR festival i Aarhus og på debatfestivalen Talk Town i København. Til sommer vil samarbejdet mellem SCENATET og Marino så kulminere i en stort opsat koncert på den internationalt anerkendte musikbegivenhed, Internationale Ferienkurse für Neue Musik. Musikbegivenheden, som siden efterkrigstiden har samlet samtidsmusikkens bedste og mest engagerede komponister, undervisere og studerende i den tyske by Darmstadt, er et højdepunkt for SCENATET i denne sæson. Projektet skydes allerede i gang nu, hvor SCENATET og Jessie Marino er blevet bevilget et residency hos Statens Kunstfond, der kickstarter deres fælles udvikling af værket ‘Nice Guys Win Twice’. Værket, som er et stort koncert-værk med 10 performere, live elektronisk lyd og video, omhandler fænomenet ‘fake news’, og tager udgangspunkt i populærkulturen, musikhistorien og hverdagens begivenheder. Men ligesom ‘fake news’, belyser værket kun de emner og facts, som dækker over en allerede defineret politisk agenda. SCENATETs musikere optræder som nyhedsværter, journalister, reportere, og videnskabelige eksperter, der overvåger og tester gyldigheden i de såkaldte facts - igennem absurde hverdagsscener og ritualer.

Uropførelsen af ‘Nice Guys Win Twice’ på Internationale Ferienkurse für Neue Musik i Darmstadt bliver startskuddet på en længerevarende turné med Jessie Marinos værk ‘Nice Guys Win Twice’, hvor SCENATET besøger en lang række toneangivende festivaler såsom Transit Festival (BE), Gong Tomorrow (DK), Huddersfield Contemporary Music Festival (UK) og Borealis (NO).

Læs mere om projektet ‘Nice Guys Win Twice’ her, og mere om Jessie Marino her.

---

English Version

---

10. January 2018

 

HAPPY NEW YEAR!

SCENATET is ready to begin a new and very special year. 2018 will be the year in which the ensemble has existed for 10 years, and in this relatively short span of years, SCENATET has managed to place itself significantly among the elite of the international landscape of contemporary music. They have created a situation where not only the biggest Danish pieces, but also major international performances and premieres are a natural and continuous part of the ensemble's work, thus making the most remarkable experimental music and art widely accessible to the Danish public. Now, ahead of SCENATET awaits an exceptional season, which, among other things, will bring SCENATET to two of Europe's high profile concert series and one of the biggest events of contemporary music, the International Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt.

---

CUTTING-EDGE CONCERT SERIE OPENS A

A NEW YEAR

SCENATET's first concert in the new year will take place on January 13th, when the ensemble performs at the cutting-edge concert series, Kammer Klang at Cafe Oto in London. Kammer Klang, which has existed since 2008, is known to present some of the most prominent composers and ensembles within the field of new experimental and electronic music, and as the only Danish ensemble featured by Kammer Klang, SCENATET are excited to show firstly what is happening on the Danish scene of contemporary music and secondly the ensemble's international range. At Kammer Klang, SCENATET will perform Matthew Rogers' piece 'Weep at the Elastic as it Stretches', which had its world premiere at SPOR festival in May 2017, and now also gets its British debut. Extraordinarily, SCENATET's performance will be recorded by the BBC Radio, which in February will be broadcasting the concert on Radio 3's contenporary music programme 'Hear And Now'.

You can watch SCENATET's performance of 'Weep at the Elastic as it Stretches' at SPOR festival right here, and read more about the concert at Kammer Klang via Facebook here.

---

SCENATET BRINGS CONTEMPORARY CLASSIC TO BERLIN

Shortly thereafter, SCENATET goes to Berlin, where Kammer Klang's closely related concert series Kontraklang welcomes everyone to a new season. Every month, Kontraklang opens the doors to an evening, presenting the latest trends, movements and experiments within chamber music, sound art, music theater and everything in between, and like Kammer Klang, Kontraklang is one of the new epicentres in Europe for experimental and contemporary music.

With 'Black Box Music' by Simon Steen-Andersen, 'sky-me, type-me' by Jagoda Szmytka and a world premiere of the new piece 'Freunde' by Christian Winther Christensen, SCENATET opens a new season of Kontraklang, where the audience can expect a magnificent evening of multimedia and lots of theatrical means. 'Black Box Music', which has never been performed in Berlin, is a dramatic and scenic piece that builds on and deconstructs the conductor's role, while 'sky-me, type-my's glitched universe wants to challenge our understanding of the modern, digital communication platforms. Finally, Christian Winther Christensen's brand new piece 'Freunde' takes us into a subtle universe where music occurs in the interaction between four musicians, one computer and simple rules.

Here you can watch a trailer for 'Black Box Music', and here you can read more about and submit to the concert at Kontraklang.

---

SCENATET AND JESSIE MARINO WARM UP FOR THE INTERNATIONAL SUMMER COURSE FOR NEW MUSIC

In 2016, SCENATET initiated an artistic collaboration with the American composer and performer Jessie Marino, which resulted in SCENATET's performance of Marino's performative piece "The Whale is a Capital Fish" at SPOR festival in Aarhus and at the debate festival Talk Town in Copenhagen. This summer, the collaboration between SCENATET and Marino will culminate in a major concert at the internationally renowned music event Internationale Ferienkurse für Neue Musik. The music event, which since the post-war era has gathered contemporary music's best and most engaged composers, teachers and students in the German city of Darmstadt, is a highlight for SCENATET this season. SCENATET and Jessie Marino have been granted a residency at the Danish Arts Foundation, which means they have already now kickstarted their common development of the piece 'Nice Guys Win Twice'. The piece, which is a major concert with 10 performers, live electronic audio and video, deals with the phenomenon of 'fake news', and takes popular culture, music history and everyday events as point of departure. But like 'fake news', the piece only illustrates the topics and facts that cover an already defined political agenda. In 'Nice Guys Win Twice' SCENATET's musicians act as newscasters, reporters, fact checkers and pseudo scientists who monitor and test the validity of the so-called facts - through absurd everyday scenes and rituals.

The premiere of 'Nice Guys Win Twice' at the International Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt will be the start of a long-term tour of Jessie Marino's piece 'Nice Guys Win Twice', where SCENATET will perform at a wide range of leading festivals such as Transit Festival (BE), Gong Tomorrow (DK), Huddersfield Contemporary Music Festival (UK) and Borealis (NO).

Read more about the project 'Nice Guys Win Twice' here and more about Jessie Marino here.

---

SCENATET is on Instagram! Follow us here

---

 

SCENATET is supported by Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening & Knud Højgaards Fond.